مرا نبین که چنین سر به زیر و آرامم / دو چشم سبز ببینم نگاه خواهم کرد