سرطان

شیرینیِ دردناکِ بدخیمی است

:

تمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامِ عمر

به هر چیزی

به هر کسی

نگاه می کنم،

تو

را

می بینم...

/ 2 نظر / 56 بازدید
veneration

هزار آتش و دود و غم است و نامش "عشق"....

veneration

هزار درد و دریغ و بلا و نامش "یار"...