فراموشی!

چه چیز یادم رفته؟

.

..

...

چه چیز یادم رفته؟!

...

تو که

        ه

            س

                   ت

                         ی

با همان چشمانِ شیرین!

و

همان جذبۀ همیشگی

...

تو که هستی

تو

که

هستی

و

من هم

با همان دستپاچگی هایِ بیست سالگیِ دور...

چه چیز یادم رفته؟!!

!!!

چه چیز

یادم

رفته

؟؟؟

...

راستی چرا

مثلِ همان روزِ آخر

گریه می کنی

؟؟؟

!

...

..

.

/ 0 نظر / 22 بازدید