بن بست!

بس کن

لطفا

چقدر خودت را به کوچِۀ علی چپ می زنی ؟!

این کوچه مگر چقدر بن بست نیست

که این همه سال

هی می روی

هی می روی

و

تمامی ندارد

گویا

...

بس کن

لطفا

بس کن

...

..

.

/ 0 نظر / 31 بازدید